• list [var-1]排在最后而不是抛出IndexError?

    我知道这很可能是一个相对简单的问题,但是我已经坚持了一段时间。我正在用Python创建迷宫求解算法。这样形成迷宫(0 =墙,1 =空间)。我将每一行存储为一个嵌套列表: data = [ [0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0], [0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0], [0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0], [0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0], [0,1,0,0,0,1,0,1,...
公告

欢迎访问 goshare  点击这里设置您的邮箱  可以接收站内跟帖、回复邮件提醒,不错过任何一条消息。

关注公众号订阅更多技术干货! 魅力技术资源分享